ނޫސްބަޔާން: ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2015/19 ކުއްލި ގޮތަކަށް ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށް އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކާ ހަލުވި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންފެށުމަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީން ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މެދުފަންތީގެ ގިނަ އާއިލާތަކެއް ނިކަމެތިވެދިޔުމުގެ […]