• ޅެން: ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދޭނީ ހެޔޮލަފާ ދަރީން…

    ހެޔޮލަފާ ދަރިފަސްކޮޅެއް ލިބުމީ ވަރަށްބޮޑު ނިޢުމަތެއް ހެޔޮކަމާ ރަޙްމަތް އިތުރުވުމުގައި ލިބޭނެ ވަޞީލަތެއް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދޭނީ ލިބިފަތިބި ހުރިހާ ދަރީން އެންމެ މޮޅު އަގުހުރި ދަރީންނަށް ވުން އެއީ ޠަބްޢީ ކަމެއް […]

   
   
 • ޅެން: ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުން އޮތީ މިތާނގާ…

    ރުހިވޮޑިގަތުން އިލާހީ ހޯދުން އޮތީ މިތާނގާ ހުރިހާ ހިނދަކު ކުރަންވީ ހެޔޮކަން އޮތީ މިތާނގާ ފުރުޞަތު ނަގާލި ނަމައީ ނުވެވޭނެ އެއްކަމެއްވެސް ކުރުމަށްޓަކާ އުފާވާ ގޮތަކަށް އެދުހު އެތާނގާ މީ ހިނދުކޮޅެއް ތިބެން […]

   
   
 • ޅެން: ދަރީންނާ މެދު އިހުމާލު ނުވާށެވެ!

      ވެވޭ އިހުމާލަކުން ޅަދަރިން މަގުން ކައްސާލަމުން އެދަނީ ދެވޭ އިތުބާރަކާއެކު ދޫވުމުން މަގު ގެއްލިގެން އެދަނީ އައީ ދުނިޔޭގެ މާޙައުލަށް މުޅީން މަޢުސޫމު ޙާލަތުގައި މިއީ ހަމަ ތެދު ޙަޤީޤަތްކަން ޤަބޫލުކުރަން […]

   
   
 • ޅެން: ކޮންމެ މީހަކީ މަސްޢޫލުވެރިއެއް

    ކޮންމެ މީހެއްވެސް ވަނީ މަސްޢޫލު މީހެއް ގޮތުގައޭ ކޮށްއުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއްގަ ސުވާލުވެވޭނޭ ގޮތުގައޭ އަތްބަކަށް ވީނަމަ ގެޔާ ފިރިއެއްގެ ހުރިހާ ކަންކަމާ ހަތްދަރީން ތިއްބަސް ބަލަން މަޖުބޫރުވާނޭ ގޮތުގައޭ ފިރިއަކަށް ވީނަމަ […]

   
   
 • ޅެން: އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

  ޢުލޫމީ ޢަރަބި އިސްލާމީ އުޞޫލުން ހިންގަވާ ތަނެކޭ ސުލޫކީ ހަމަތަކުން ތަރްބިއްޔަތުގެ ބިންގާ އަޅާ ތަނެކޭ ދަރީންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ އެތައް ރޮނގަކުން ދެވޭ ދަރުސުން ދަރީން ދެޙަޔާތް އުޖާލާ ކުރުމުގައިމީ ދެއްވި ފުރުޞަތެކޭ […]

   
   
 • ޅެން: ތައުބާވުމަށް ބޭނުންވަނީ

    ކުއްތަކެއް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވަނީ ކުއްތަކުން އެހެނަސްވުމަށް ތައުބާގެ ފުރުޞަތު ދެއްވަނީ އެންމެ ބޮޑު “ކުށް” ޝިރުކު ކުރެވުނުނަމަ އެކަމުގައި ދެރަވެފައި ދެން އެފަދަ ކުއް ނުކުރަމާ ތައުބާ […]