14 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މި ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގޮނޑިތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި މި ޕާޓީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިގޮތުން މި އިންތިޚާބުގައި މި ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި މި ޕާޓީއަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 23 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00 އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމު މި ޕާޓީގެ އޮފީހުންނާއި ވެބްސައިޓުން (www.adhaalath.org.mv) ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


Download PDF