mashvara

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިހުގެ 6 މަޤާމެއް ހުސްވެފައިވާތީ މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.
ވީމާ މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށް ފަހެ، 8 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މައި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް، ޕާޓީގެ މައި އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
29 އޮކްޓޯބަރ 2017

ޑައުންލޯޑް:
– ފޯމް: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ކުރުމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް
– އިއުލާން: މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރުމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން


Download PDF


Download PDF