ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ދިރާސާކުރައްވާ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރެއްވި ރިޕޯޓް.

ރިޕޯޓް ބެއްލެވުމަށް