ލިޔުން

March 8, 2015

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމް ކަންބަލުންނަށް!

ލިޔުއްވީ: މަރްޔަމް ޖަލީލު (އެމްޖޭ) އާދެ! މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެވެ. މި […]