އިއުލާން

October 24, 2016

އިޢުލާން: ޕާޓީޓިކެޓް ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

14 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މި ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި ޕާޓީގެ ޓިކެޓަށްއެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ފޯމު […]
November 15, 2017

ޤުރްއާން އަދި ލީޑަރޝިޕް އާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލުން

މި ޕާޓީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާނާއި ލީޑަރޝިޕާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 21 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 އިން އެދުވަހު […]
November 15, 2017

މަޝްވަރާ މަޖިލިހުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިހުގެ 6 މަޤާމެއް ހުސްވެފައިވާތީ މި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ މި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އެދޭ […]
November 15, 2017

ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 12 ދާއިރާގެ، ދާއިރާ ރައީސުން އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި، 2 ޑިސެމްބަރ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފީމެވެ. • […]
November 15, 2017

ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެވޭ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް ޝާއިޢު ކުރުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން

2 ޑިސެމްބަރ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވެނެ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.adhaalath.org.mv ގައި ޝާއިޢުކޮށްފީމެވެ. މި ލިސްޓުގައިވާ، އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކާއި […]