މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން

November 9, 2015

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ: ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 (މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު.

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަ ނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުން […]
November 9, 2015

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 12 ވަނަ ޖަލްސާ: ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބިލު

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބިލު މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ […]