ޚަބަރު

September 1, 2018

ރައީސް ޔާމީނަކަށް ދީން ހިމާޔަތެއް ނުކުރެވޭނެ -ޝިދާތާ

  ގުޅިފައިވާ ޕާޓީ ތަކުން ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ […]
September 1, 2018

އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނަކަށް ދިވެހިން ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ -އަނާރާ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން  ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނައީމް […]
August 30, 2018

ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަން ދަނީ އިތުރުވަމުން -އިބޫ  

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކޮލޮމްބޯގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު […]
August 29, 2018

ވަގަށްނެގި ފައިސާތައް ވީތަނެއް ހޯދާނަން- އަލީ ޒާހިރު

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކޮލޮމްބޯގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ […]
August 28, 2018

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ތުން މޫސާ ހިތާމް އާ ޢަދާލަތު ޕާޓީން ބައްދަލުކޮށްފި

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު  ތުން މޫސާ ހިތާމް އާ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އެމަނިކުފާނުގެ […]
August 28, 2018

އިސްލާމް ދީނާއި މިނިވަންކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްނުލާނެ ދެކަންތައް – އިބޫ

އިންނަމާދޫއަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބު ކުރައްވަމުން […]
August 26, 2018

އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާ ގުޅުން ނުތަނަވަސްވުމަކީ ސަރުކާރުގެ މައްސަލައެއް -ނަޒީރު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަލީ ނަޒީރު އިއްްޔެ އެމްވީޓީވީ ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގައި ކަންތައް […]
August 25, 2018

23 ސެޕްޓެމްބަރު ގައި މުޅި ރާއްޖެވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ބޮޑުތަނުން ނޫނެކޭ ބުނާނެ. އިބޫ

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ އިންތިހާބެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް […]
August 25, 2018

ރައްޔިތުން ބިރު ނުގަނެ ކުރިޔަށް ނުކުންނަވާ! މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތް!

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ރޭގައި ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރ.ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ހުސެން ވިދާޅުވީ […]
August 23, 2018

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނަމުގައި ޝަޚްސު އޮޅުވާލުމުގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް

  އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްނުވާ ބަޔަކު އެޕާޓީގެ ނަމުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ފުލުސް އޮފީހަށް އަދާލަތު […]
August 19, 2018

މިއީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަރެއް – ޝިދާތާ

އިއްޔެ މެލޭޝިޔާގައި ދާތޯ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު […]
August 19, 2018

ވަކި ފަރުދަކު އަދާލަތު ޕާޓިގެ ނަމުގައި މާލީ މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަން އެނގޭނީ ޑރ ޝަހީމަށް – ނަޒީރު

  އަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަލީ ނަޒީރު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަބްދު ﷲ ޔާމީނުގެ […]