ޚަބަރު

August 15, 2018

ވޯޓު އޮޅުވާލަން ސަރުކާރުން ދަނީ އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން- ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ […]
August 14, 2018

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށްދޭނަން: އިބޫ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބު ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ […]
August 14, 2018

ދިވެހި ރާއްޖެ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ: ޝިދާތާ

ދިވެހި ރާއްޖެ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރެވޭނެކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޝިދާތާ ޝަރީފް […]
August 13, 2018

އިންތިޙާބު ނުބާއްވާ ފަރަކުނުޖެއްސޭނެ – ޢަލީ ޒާހިރު

  މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަށް ނުވަތަ ލަސްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވާނެކަމަށް ޢަދާލަތު […]
August 13, 2018

ސައްތައިންސައްތަ އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ދަމަހައްޓާނަން- އިބޫ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙް (އިބޫ) […]
August 12, 2018

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލު ކުރާ ގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރު ކޮށްފާނެ!- ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް

އިއްޔެ ހަވީރު ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޢަލީ ނަޒީރު […]
August 11, 2018

އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ ދީނީގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ނުދެކޭފަދަ އިންޤިލާބީ ސިޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޒު ކުރާ ސަރުކާރަކަށް – ޝިދާތާ

  އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު ވެގެންދާނީ ދީނީގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ނުދެކޭފަދަ އިންޤިލާބީ ސިޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޒު ކުރާ ސަރުކާރަކަށް – ޝިދާތާއިއްތިހާދުގެ […]
August 10, 2018

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ މުޝްރިފް އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

  ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ މުޙައްމަދު މުޝްރިފް އަދާލަތު ޕާޓީއަށް މިރޭ ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. އޭނާ ސޮއި ކުރެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި […]
August 7, 2018

ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހާމަކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައިގެ މިނިވަން ތަޙްޤީޤެއް ކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ގޮވާލައިފި.

  ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟުވާނު ނިޔާވެފައިވާ ކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ހާމަ […]
July 29, 2018

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ބަސް އަޑުއައްސަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް – އަދާލަތު

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ބަސް އަޑުއައްސަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެބައޮތްކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ […]
July 29, 2018

އަމާނާތްތެރިކަމާ ތެދުވެރިކަން ދުވަހަކުވެސް ދޫކޮށެއްނުލާނަން – ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބޫ ޞާލިޙް

  އަމާނާތްތެރިކަމާ ތެދުވެރިކަމަކީ ދުވަހަކުވެސް ދޫކޮށްނުލައްވާނެ ދެ ސިފަ ކަަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެ އިންސާފުގެ އައްސޭރިއަށް ގެންގޮސްދޭއްވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ […]
July 28, 2018

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ މުޅި ރާއްޖެ ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއް – އިބޫ ޞާލިޙް

  ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މެނިފެސްޓޯއަކީ މުޅި ރާއްޖެ ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ތަޞައްވުރެއްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއެއް ކަމުގައި […]