މީޑިއާ

August 25, 2018

23 ސެޕްޓެމްބަރު ގައި މުޅި ރާއްޖެވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ބޮޑުތަނުން ނޫނެކޭ ބުނާނެ. އިބޫ

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ އިންތިހާބެއް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް […]
August 25, 2018

ރައްޔިތުން ބިރު ނުގަނެ ކުރިޔަށް ނުކުންނަވާ! މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތް!

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ރޭގައި ދުވާފަރުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރ.ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ހުސެން ވިދާޅުވީ […]
August 23, 2018

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނަމުގައި ޝަޚްސު އޮޅުވާލުމުގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް

  އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްނުވާ ބަޔަކު އެޕާޓީގެ ނަމުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ފުލުސް އޮފީހަށް އަދާލަތު […]
August 19, 2018

މިއީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަރެއް – ޝިދާތާ

އިއްޔެ މެލޭޝިޔާގައި ދާތޯ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު […]
August 19, 2018

ވަކި ފަރުދަކު އަދާލަތު ޕާޓިގެ ނަމުގައި މާލީ މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަން އެނގޭނީ ޑރ ޝަހީމަށް – ނަޒީރު

  އަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަލީ ނަޒީރު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަބްދު ﷲ ޔާމީނުގެ […]
August 19, 2018

މި ސަރުކާރުގައި ހައްލުނުވެ ހުރި މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން ހައްލު ކުރާނަން -އިބޫ

  ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހ (އިބޫ)، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ […]
August 19, 2018

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގައި ދީން ސިޔާސީ ހަތިޔާރެއް ގޮތުގައި ބޭނުމެއް ނުކުރާނަން -އިބޫ

އިބޫ އާއެކު އެއްގަޑި އިރު ގެ ނަމުގައި ވީޓީވީން ރޭ ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ […]
August 16, 2018

އީޔޫގެ ފިޔަވަޅުތައް އަމާޒުވެގެން ދާނީ މަސްވެރިންނަކަށް ނޫން – މާރިޔާ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ކެނޑިޑޭޓު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ ދީދީ މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ […]
August 16, 2018

އަދާލަތު ޕާޓީ މިތިބީ އިބޫ އަދި ފައިސަލް އާއިއެކު -ވަފީރު

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރާރ ގެ ނައިބު ހުސެން ވަފީރު […]
August 16, 2018

ޒުވާނުން ތިބީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެކީ – އިބޫ

މާލޭގައި ޒުވާނުންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުއްވާދެއްވުމަށްފަހު ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވީ މީ ޒުވާނުންގެ […]
August 15, 2018

ވޯޓު އޮޅުވާލަން ސަރުކާރުން ދަނީ އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން- ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ […]
August 14, 2018

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށްދޭނަން: އިބޫ

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބު ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ […]