މީޑިއާ

January 22, 2021

އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2021 އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތައް

ނަންބަރު: AP-IUL/2021/07 ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 41.1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި 41.3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ […]
January 19, 2021

އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

ނަންބަރު: AP-IUL/2021/06 ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް 09 ޖަނަވަރީ 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު: […]
January 17, 2021

އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

ނަންބަރު: AP-IUL/2021/05 ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް 09 ޖަނަވަރީ 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު: […]
January 14, 2021

އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު

ނަންބަރު: AP-IUL/2021/04 ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 41.1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި 41.3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ […]
January 12, 2021

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހުޅުވައިލުން

ނަންބަރު: AP-IUL/2021/03 ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 41.1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި 41.3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ […]
January 9, 2021

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވައިލުން

ނަންބަރު: AP-IUL/2021/02 ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 41.1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި 41.3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ […]
January 2, 2021

އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވައިލުން

ނަންބަރު: AP-IUL/2021/01 ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 41.1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި 41.3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ […]
December 16, 2020

އިޢުލާން:މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ ރައީސްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ކެނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP-IUL/2020/08 މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ ރައީސްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑޭޓުން ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ނަންބަރު: […]
December 5, 2020

އިޢުލާން: ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމާއިގުޅޭ

ނަންބަރު: AP-IUL/2020/07 ދާއިރާ ރައީސުންނާއި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ނަންބަރު: AP-IUL/2020/06 އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ […]
November 30, 2020

އިޢުލާން: ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލާފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން.

ނަންބަރު: AP-IUL/2020/06 ދާއިރާ ރައީސުންނާއި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ނަންބަރު: AP-IUL/2020/03 އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ […]
November 21, 2020

އިޢުލާން:ދާއިރާ ރައީސުންނާއި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ގޮފިތައް

ނަންބަރު: AP-IUL/2020/05   ދާއިރާ ރައީސުންނާއި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ގޮފިތައް ދާއިރާ ރައީސުންނާއި ގޮފިތަކުގެ […]
November 5, 2020

އިޢުލާން: ދާއިރާ ރައީސުންނާއި އަދި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު: AP-IUL/2020/04   ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 29.3 ވަނަ މާއްދާއާއި 31.4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕާޓީގެ 3 […]