ނޫސް ބަޔާން

July 3, 2017

PRESS RELEASE: Joint Coalition Statement Opposition Parties Take Control of Maldives Parliament: 45 MPs Sign Letter Calling for Speaker’s Impeachment

ނަންބަރު: AP/PR/2017/14 PRESS RELEASE Joint Coalition Statement Opposition Parties Take Control of Maldives Parliament: 45 […]
July 3, 2017

ނޫސް ބަޔާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ 45 މެންބަރުން ސޮއިކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވައިފި

ނަންބަރު: AP/PR/2017/14 ނޫސް ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަސީޙްގެ މައްޗަށް އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ 45 މެންބަރުން ސޮއިކުރައްވައި […]
July 2, 2017

PRESS RELEASE:Calling to End the Torment Inflicted on Sheikh Imran Abdulla During His Unjust Incarceration

ނަންބަރު: AP/PR/2017/13 PRESS RELEASE Calling to End the Torment Inflicted on Sheikh Imran Abdulla During […]
July 2, 2017

ނޫސް ބަޔާން : ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި މެދު ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އިހާނެތި ގޮތްތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުން!

ނަންބަރު: AP/PR/2017/12 ނޫސް ބަޔާން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އާއި މެދު ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އިހާނެތި […]
July 1, 2017

ނޫސް ބަޔާން: ކާނަލް ރޓ. މުޙައްމަދު ނާޒިމް ދިރިއުޅުއްވި އެޕާޓްމަންޓުން ފެނުނު ހަތިޔާރާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅާ ގުޅޭ!

ނަންބަރު: AP/PR/2017/11 ނޫސް ބަޔާން ކާނަލް ރޓ. މުޙައްމަދު ނާޒިމް ދިރިއުޅުއްވި އެޕާޓްމަންޓުން ފެނުނު ހަތިޔާރާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ނާއިބް […]
June 8, 2017

ނޫސް ބަޔާން: އޮނަރަބަލް އާދަމް އާޒިމް ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅޭ!

ނަންބަރު: AP/PR/2017/10 ނޫސް ބަޔާން އޮނަރަބަލް އާދަމް އާޒިމް ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅޭ! މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮސިޝަންގެ ޝެޑޯ މިނިސްޓަރ އޮފް […]
June 6, 2017

PRESS RELEASE: Condemning Maldivian Government’s Decision to Cut Off Ties with the State of Qatar

ނަންބަރު: AP/PR/2017/09 PRESS RELEASE Condemning Maldivian Government’s Decision to Cut Off Ties with the State […]
May 2, 2017

ނޫސް ބަޔާން: ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނިތާ ދެއަހަރު ފުރުން

ނަންބަރު: AP/PR/2017/08 ނޫސް ބަޔާން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނިތާ ދެއަހަރު ފުރުން ޢަދާލަތު ޕާޓީން […]
April 6, 2017

ނޫސް ބަޔާން: ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅޭ!

ނަންބަރު: AP/PR/2017/06 ނޫސް ބަޔާން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅޭ! ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ […]
March 31, 2017

PRESS RELEASE:Joint Statement: Yameen Steps Up Intimidation of Opposition Leaders

Joint Statement: Yameen Steps Up Intimidation of Opposition Leaders Malé, Maldives – 31 March 2017 […]
January 17, 2017

ނޫސް ބަޔާން: ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ!

ނަންބަރު: AP/PR/2017/01 ނޫސް ބަޔާން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ! ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ […]
October 28, 2016

ރައީސް މައުމޫން ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރެއްވުން ހުއްޓަވާލެއްވުމާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2016/24 ނޫސް ބަޔާން ރައީސް މައުމޫން ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރެއްވުން ހުއްޓަވާލެއްވުމާ ގުޅޭ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް […]