ނޫސް ބަޔާން

October 3, 2016

PRESS RELEASE: Adhaalath Party stands in solidarity with people and government of India

Adhaalath Party stands in solidarity with people and government of India     Male’, Maldives […]
October 1, 2016

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ޢާއްމު މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު އިންތިހާޔަށް އުފުލެމުންދާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2016/20 ނޫސް ބަޔާން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ޢާއްމު މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު އިންތިހާޔަށް އުފުލެމުންދާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ކާޑުގެ […]
September 11, 2016

Press Release: Apprehending and Indicting President Abdulla Yameen Abdul Qayyoom over Alleged Crimes

Male’, Maldives – 8th September 2016. – Adhaalath Party annunciates that the incumbent President of […]
September 11, 2016

Press Release: Condemning Call for Bloodshed

Ref: AP/PR/2016/17A PRESS RELEASE Adhaalath Party strictly condemns the recent rants of spilling blood by […]
September 8, 2016

Apprehending and Indicting President Abdulla Yameen Abdul Qayyoom over Alleged Crimes

AP/PR/2016/19-EN PRESS RELEASE Apprehending and Indicting President Abdulla Yameen Abdul Qayyoom over Alleged Crimes Male’, […]
September 8, 2016

ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލުން

ނަންބަރު: AP/PR/2016/19 ނޫސް ބަޔާން ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް […]
September 2, 2016

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ތުނބުޅި ބޭލުމަށް މަޖުބޫރުކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2016/18 ނޫސް ބަޔާން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ތުނބުޅި ބޭލުމަށް މަޖުބޫރުކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ބައެއް […]
September 1, 2016

ނޫސް ބަޔާން : ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލޭއޮހޮރުވުން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން!

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލޭއޮހޮރުވުން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން! 31 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ […]
August 1, 2016

މިނިވަންކަމާއެކު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކުރުމާ ގުޅޭ!

ނަންބަރު: AP/PR/2016/16 ނޫސް ބަޔާން މިނިވަންކަމާއެކު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤު ހަނިކުރުމާ ގުޅޭ! މިނިވަންކަމާއެކު ފިކުރުކުރުމާއި، އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެމަތީން […]
July 14, 2016

ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސް ގައި މޫނުބުރުގާ މަނާކޮށްފައި އޮންނަ މައްސަލާއާ ގުޅޭ!

ނަންބަރު: AP/PR/2016/15 ނޫސް ބަޔާން ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސް ގައި މޫނުބުރުގާ މަނާކޮށްފައި އޮންނަ މައްސަލާއާ ގުޅޭ! ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްތަނަކުން […]
June 22, 2016

ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށްރަށް ދޫކުރެވޭގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2016/14 ނޫސް ބަޔާން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަކާ ނުލައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށްރަށް ދޫކުރެވޭގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ ގުޅޭ […]
June 5, 2016

ނޫސް ބަޔާން: މާލޭގެ އަމާންކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ!

  ނަންބަރު: AP/PR/2016/13 ނޫސް ބަޔާން   މާލޭގެ އަމާންކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ!     1437 ވަނަ […]