ނޫސް ބަޔާން

October 18, 2016

އެމްޑީޕީ ގެ ޗެއަރޕާސަން ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރެރިޒަމްގެ ދަޢުވާ ކުށްވެރިކުރުން

ނަންބަރު: AP/PR/2016/23 ނޫސް ބަޔާން އެމްޑީޕީ ގެ ޗެއަރޕާސަން ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޓެރެރިޒަމްގެ ދަޢުވާ ކުށްވެރިކުރުން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ […]
October 11, 2016

އިޢުލާން: ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލުން

14 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މި ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ […]
October 11, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

14 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް […]
October 10, 2016

Condemning The Unilateral Decision of the Maldives Government to Leave Commonwealth

AP/PR/2016/22 PRESS RELEASE Condemning The Unilateral Decision of the Maldives Government to Leave Commonwealth Male’, […]
October 6, 2016

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތުޕާޓީއިން ވާދަ ކުރާނެ ގޮނޑިތައް އިޢުލާނު ކުރުން

Download PDF
October 3, 2016

PRESS RELEASE: Adhaalath Party stands in solidarity with people and government of India

Adhaalath Party stands in solidarity with people and government of India     Male’, Maldives […]
October 1, 2016

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ޢާއްމު މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު އިންތިހާޔަށް އުފުލެމުންދާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2016/20 ނޫސް ބަޔާން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ޢާއްމު މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު އިންތިހާޔަށް އުފުލެމުންދާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ކާޑުގެ […]
September 11, 2016

Press Release: Apprehending and Indicting President Abdulla Yameen Abdul Qayyoom over Alleged Crimes

Male’, Maldives – 8th September 2016. – Adhaalath Party annunciates that the incumbent President of […]
September 11, 2016

Press Release: Condemning Call for Bloodshed

Ref: AP/PR/2016/17A PRESS RELEASE Adhaalath Party strictly condemns the recent rants of spilling blood by […]
September 8, 2016

Apprehending and Indicting President Abdulla Yameen Abdul Qayyoom over Alleged Crimes

AP/PR/2016/19-EN PRESS RELEASE Apprehending and Indicting President Abdulla Yameen Abdul Qayyoom over Alleged Crimes Male’, […]
September 8, 2016

ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލުން

ނަންބަރު: AP/PR/2016/19 ނޫސް ބަޔާން ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް މިނިވަން އިންސާފުވެރި ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަށް ގޮވާލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް […]
September 2, 2016

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ތުނބުޅި ބޭލުމަށް މަޖުބޫރުކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2016/18 ނޫސް ބަޔާން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ތުނބުޅި ބޭލުމަށް މަޖުބޫރުކުރަމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ބައެއް […]