ނޫސް ބަޔާން

December 25, 0216

ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާގެ މޫނަށް ކެމިކަލްޖެހި މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން.

ނަންބަރު: AP/PR/2016/25 ނޫސް ބަޔާން ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާގެ މޫނަށް ކެމިކަލްޖެހި މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން. 24 ޑިސެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު، ށ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ […]
December 5, 2014

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ދަތިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްބަޔާން

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ދަތިކަމުގެ މިދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުން ކެތްތެރިވެ ވަޑައިގެން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. ނޫސް ބަޔާން: މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ދަތިކަމާއި ގުޅޭ
December 27, 2014

ނޫސް ބަޔާން: ޢައިރު މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޝިޔާރުތަކާއި ޢާދަތައް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް އެދި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން: ޢައިރު މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޝިޔާރުތަކާއި ޢާދަތައް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް އެދި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޔާން
February 3, 2015

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑިޕީ ގުޅިގެން ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑިޕީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްވަރާތަކުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން މިވަގުތު ބައިވެރިވުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޕީޑީއެފް ވިދާޅިވޭ!
March 16, 2015

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ޤަރާރު

ނަންބަރު: AP /QR/2015/01   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.   ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ […]
June 2, 2015

ނޫސް ބަޔާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢްވާއުފުލުމާ ބެހޭ

  ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢްވާއުފުލުމާ ބެހޭ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم […]
June 19, 2015

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާއާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުހިންގާ ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ

  ސަރުކާރުން ހިންގަމުންއަންނަ ސިޔާސަތުތަކާއި އަޅަމުންއަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެށީގައި އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ނުތަނަވަސްކަން ޙައްލުކޮށް ރައްޔިތުނަށް މަންފާހުރި މަގަކުން ޤައުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށްޓަކައި ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް ވަޑައިގަތުމަށް […]
June 21, 2015

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲގެ ސިއްޙީ ޙާލަތާ ގުޅޭ

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާ އެމަނިކުފާނު ދަނީ ކުރިމަތިލައްވަމުންނެވެ. ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އަކީ ހަކުރު ބައްޔާއި ލޭގެ ޕްރެޝަރ މައްޗަށް […]
July 23, 2015

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުކުރެވޭގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2015/16 ނޫސްބަޔާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުކުރެވޭގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، […]
August 13, 2015

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ނުޙައްޤުން ހައްޔަރުގައި ހުންނަތާ 100 ދުވަސްވުމާއި ގުޅޭ

  ނޫސްބަޔާން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ނުޙައްޤުން ހައްޔަރުގައި ހުންނަތާ 100 ދުވަސްވުމާއި ގުޅޭ   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن […]
August 13, 2015

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދުގެ 71 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނައި އިސްލާޙު ކުށްވެރިކުރުން.

ނޫސްބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދުގެ 71 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނައި އިސްލާޙު ކުށްވެރިކުރުން. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان […]
November 9, 2015

ނޫސް ބަޔާން: އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު ޢަބްދުލް މަންނާނު އަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްކަން ހަވާލުކުރުން

  ނަންބަރު: AP-PR-2015-17 ނޫސް ބަޔާން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު ޢަބްދުލް މަންނާނު އަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްކަން ހަވާލުކުރުން   2 ނޮވެމްބަރ 2014 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު […]