ޝުޢޫރު

May 23, 2016

ޅެން: ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދޭނީ ހެޔޮލަފާ ދަރީން…

  ހެޔޮލަފާ ދަރިފަސްކޮޅެއް ލިބުމީ ވަރަށްބޮޑު ނިޢުމަތެއް ހެޔޮކަމާ ރަޙްމަތް އިތުރުވުމުގައި ލިބޭނެ ވަޞީލަތެއް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދޭނީ ލިބިފަތިބި […]
May 23, 2016

ޅެން: ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުން އޮތީ މިތާނގާ…

  ރުހިވޮޑިގަތުން އިލާހީ ހޯދުން އޮތީ މިތާނގާ ހުރިހާ ހިނދަކު ކުރަންވީ ހެޔޮކަން އޮތީ މިތާނގާ ފުރުޞަތު ނަގާލި ނަމައީ […]
May 23, 2016

ޅެން: ދަރީންނާ މެދު އިހުމާލު ނުވާށެވެ!

    ވެވޭ އިހުމާލަކުން ޅަދަރިން މަގުން ކައްސާލަމުން އެދަނީ ދެވޭ އިތުބާރަކާއެކު ދޫވުމުން މަގު ގެއްލިގެން އެދަނީ އައީ […]
May 8, 2016

ޅެން: ކޮންމެ މީހަކީ މަސްޢޫލުވެރިއެއް

  ކޮންމެ މީހެއްވެސް ވަނީ މަސްޢޫލު މީހެއް ގޮތުގައޭ ކޮށްއުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއްގަ ސުވާލުވެވޭނޭ ގޮތުގައޭ އަތްބަކަށް ވީނަމަ ގެޔާ […]
May 8, 2016

ޅެން: އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ

ޢުލޫމީ ޢަރަބި އިސްލާމީ އުޞޫލުން ހިންގަވާ ތަނެކޭ ސުލޫކީ ހަމަތަކުން ތަރްބިއްޔަތުގެ ބިންގާ އަޅާ ތަނެކޭ ދަރީންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ […]
May 8, 2016

ޅެން: ތައުބާވުމަށް ބޭނުންވަނީ

  ކުއްތަކެއް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ވަނީ ކުއްތަކުން އެހެނަސްވުމަށް ތައުބާގެ ފުރުޞަތު ދެއްވަނީ އެންމެ ބޮޑު […]