އިޢުލާން:މަޝްވަރާ މަޖިލިހުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން:މަޝްވަރާ މަޖިލިހުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

AP-IUL/2018/09   ނަންބަރު:

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިހުގެ 3 މަޤާމެއް ހުސްވެފައިވާތީ މި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށް ފަހު، 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މައި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ ޕާޓީގެ އީމެއިލްadmin@adhaalath.org.mv  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. މި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް، ޕާޓީގެ މައި އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

30 އޮގަސްޓް 2018

އީއުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް