އިޢުލާން: ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން: ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން: ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު: AP-IUL/2018/10

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހުގެ 1 މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށް ފަހު، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މައި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ ޕާޓީގެ އީމެއިލްadmin@adhaalath.org.mv  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް، ޕާޓީގެ މައި އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

އިޢުލާން ޕީޑީއެފް ފައިލް