އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓްލުމުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުން

އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓްލުމުގެ ވަގުތު އިތުރު ކުރުން

ނަންބަރު: AP-IUL/2021/11

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 41.1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި 41.3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ދައުރަށް ޕާޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްދާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުމުގެ ވަގުތު 30 ޖަނަވަރީ 2021 ގެ 21:00 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފީމެވެ.

 

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން އެދޭނަމަ ނުވަތަ ވޯޓްލުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗެއް ދިމާވާނަމަ މި ޕާޓީގެ މައި އިދާރާގެ ނަންބަރު 3342671 އަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ  admin@adhaalath.org.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

17 جُمَادَى الآخر 1442

30 ޖެނުއަރީ 2021