އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރާ 12 މެމްބަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުން.

އިޢުލާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ޤައުމީ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރާ 12 މެމްބަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުން.

ނަންބަރު: AP-IUL/2021/26

 ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން، މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ޢައްޔަންކުރާ 12 މެންބަރުނގެ މަޤާމަށް ކުރި ނަންބަރު (AP-IUL/2021/25) އިޢުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. މި މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ މުއްދަތު 13 މާރިޗު 2021 ވާ ދުވަހުގެ 16:00 އާ ހަމައަށް އިތުރު ކުރަމެވެ.

ޝަރުތުތައް

  1. އުމުރުން 40 އަހަރުވެފައިވުން؛
  2. ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މެދުނުކެނޑި 10 އަހަރުވެފައިވުން،
  3. ޕާޓީގެ ސުލޫކު ކޮމިޓީއިން ފާއިތުވި 3 އަހަރުތެރޭގައި ފިޔަވަޅުއަޅާފައި ނެވުން: އަދި
  4. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ފާއިތުވި 10 އަހަރުތެރޭގައި ސާބިތުވެފައި ނެތުން.

ވީމާ، މި މަޤާމުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވާ  ފަރާތްތަކުން  އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ، މި އިޢުލާނުގައިވާ ގޫގުލް ފޯމް، 13 މާރޗް 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން، ފުރުއްވައިލެއްވުން އެދެމެވެ.

ގޫގުލް ފޯމްގެ ލިންކު:https://link.adhaalath.com/12members

ވީމާ، މި ކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

ކަމާގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން އެދޭނަމަ މި ޕާޓީގެ މައި އިދާރާގެ ނަންބަރު: 3342671 އަށް ގުޅުންވުން ނުވަތަ  admin@adhaalath.org.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ

28 رجب 1442

12 މާރޗް 2021