އިޢުލާން: ޕާޓީޓިކެޓް ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން: ޕާޓީޓިކެޓް ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

14 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މި ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި ޕާޓީގެ ޓިކެޓަށްއެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 31 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00 އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޯމު މި ޕާޓީގެ އޮފީހުންނާއި ވެބްސައިޓުން (www.adhaalath.org.mv) ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

23 މުޙައްރަމް 1438
24 އޮކްޓޯބަރ 2016