ކަރުދާސް: ނަފްރަތުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން

ކަރުދާސް: ނަފްރަތުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން

މި ކަރުދާހަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރި ނަންބަރު (AP-QR/2021/01) ޤަރާރުގެ ދަށުން، ނަފްރަތުގެ ޢަމަލުތަކާއި، ނަފްރަތުގެ ޢަމަލު ބަޔާންކޮށް 25 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ބިލު ދިރާސާ ކޮށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ނެރޭ ކަރުދާހެކެވެ.