ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރުމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރުމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުގެ 4 މަޤާމެއް ހުސްވެފައިވާތީ މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު، ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިމަވާ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

– މީދާދީ ގޮތުން އުމުރުން 35 އަހަރުވެފައިނުވުން.

ވީމާ މިމަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުުވާ ފަރާތްތަކުން، މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށް ފަހެ، 14 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މައި ޢިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމް، ޕާޓީގެ މައި އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ 2014
ޑައުންލޯޑް:
– ފޯމް: ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރުމަތިލުމަށް
– އިއުލާން: ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރުމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން