“ތައްޔާރުވޭ!” ނަމުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

“ތައްޔާރުވޭ!” ނަމުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަނީ

“ތައްޔާރުވޭ!” ނަމުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

“ތައްޔާރުވޭ!” މި ނަމުގައި ބާއްވާ މިދަރުސް އޮންނާނީ 6 މާޗް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައެވެ. މިދަރުސް އަކީ ޝެއިޚް އިލްުޔާސް ހުސެއިންގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެކެވެ. މިހާއްސަ ދަރުސް އޮންނާނީ އެރޭ 20:45 ގައެވެ.