މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ދަތިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފި

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ދަތިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފި

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ދަތިކަމުގެ މިދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުން ކެތްތެރިވެ ވަޑައިގެން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

ނޫސް ބަޔާން: މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ދަތިކަމާއި ގުޅޭ