އިޢުލާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޕްރައިމެރީ ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޕްރައިމެރީ ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

AP-IUL/2019/2 ނަންބަރު:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޕްރައިމެރީ ބޭއްވުމާއި ގުޅޭ

މިހިނގާ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިނުމަށް ރ.އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ޕްރައިމެރީ ބާއްވާނެ ތާރީޚަކީ 25 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަސް ކަމުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއިން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.
ވީމާ، މި ކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.
21 ޖަނަވަރީ 2019