އިޢުލާން: ރ.އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލާދުވަސް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން: ރ.އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލާދުވަސް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

AP-IUL/2019/3 ނަންބަރު:

މިހިނގާ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިނުމަށް ރ.އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި ޕްރައިމަރީ ބާއްވާ ދުވަސް 26 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށް އަދި ވޯޓް ލުން އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު ފަހު 3:00 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމާ އަދި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ގަޑިއަކީ 24 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ކަމުގައިވެސް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ވީމާ، މި ކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.
24 ޖަނަވަރީ 2019