އިޢުލާން: އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އިޢުލާން: އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ. ޕްރައިމަރީގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 11:00 ގެ ކުރިން މިޕާޓީގެ މައި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ނުވަތަ 7786776 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ނުވަތަ ވައިބަރ މެސެޖުގެ ޒަރީޢާއިން ހުށައެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 ޢަލީ ޝަރީފް، ނޫރާނީގެ، ރ.އިންނަމާދޫ ލިބުނު ވޯޓް 306
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2 އަޙްމަދު ޙުސައިން، ފެހިވިލާ، ރ.ކިނޮޅަސް ލިބުނު ވޯޓް 360
ބާޠިލް ވޯޓް 9
ޖުމްލަ ވޯޓްގެ އަދަދު 675
ވޯޓް ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 810

 

26 ޖަނަވަރީ 2019