ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވައިދަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިސްލާހު ހުށައަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވައިދަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިސްލާހު ހުށައަޅައިފި

http://www.vnews.mv/113397

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވައިދަށް އިސްލާހު ހުށައެޅުމަށް އެ މަޖިލީހުން، ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އަދާލަތު ޕާޓީއިން އެ މަޖިލީހުގެ ޤަވައިދަށް އިސްލާހު ހުށައަޅައިފިއެވެ. އިސްލާހު ހުށައެޅީ މައިގަނޑު 3 އަމާޒެއް ހާސިލްކުރުމަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަށް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމެވެ.

އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެމެންބަރެއްގެ މުދަލާއި ފައިސާ ސައްހަކަން ކަށަވަރުވާގޮތަށް ސަރޓިފައިޑް އޮޑިޓަރެއްގެ ތައްގަނޑުޖެހި މާލީ ބަޔާން ހުށައަޅަށް ޖެހޭގޮތަށް އަދި މިބަޔާންތަށް މަޖިލީހުގެ އަމީން އާއްމުއަށް ހުށައެޅޭތާ ހަތް ދުވަހުގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކުރުމަށް ހުށައެޅުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް ހުށައެޅޭ ބިލެއް ފަސްދޮޅަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމާއި އަދި އެމުއަދަތުގެ ތެރޭގައި ބިލް ދިރާސާކޮށް ނުނިމިއްޖެނަމަ އެބިލެއް ދިރާސާކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމުގައި އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާނަމަ އެބިލް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމެޓީން ބޭނުންވާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށައިޅައި ފާސްކުރާގޮތަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅިފައި ވާނެއެވެ.

އަދިވެސް ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލަހުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހެއްގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް އަދި އެއިގެ މިންވަރަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެގޮތައް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމާއި، މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ލިބޭނީ، އެ މަހެއްގައި ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ މަދުވެގެން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެގެންކަމަށް މާއްދާއެއް އިތުރު ކުރުމާއި، ކޮމިޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އިނާޔަތް ލިބޭނީ އެމަހެއްގާ މަދުވެގެން ކޮމިޓީގެ 3 ބައްދަލުވުން ބާއްވާ، އެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަދުވެގެން ދެބައިކުޅައެއްބައި ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާ މެމްބަރުންނަށް ލިބޭގޮތަ އިސްލާހުކުރުމަށް ހުއެޅިފައި ވާނެއެވެ.

އަދި ހުށަހެޅުނު އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި، މަދުވެގެން 1500 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސޮޔާއެކު މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށައަޅާއިފިނަމަ، އެ ޕެޓިށަނަކާމެދު ބަހުސްކުރުމަށް ޕެޓިޝަން ހުށައަޅާތާ 14 ދުވަސްތެރޭގައި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވުން ހިމެނެއެވެ.