‏ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފިކުރުން ޒުވާން ޖީލު ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ދީނުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ޒުވާނުންނަށް ދެވިގެން – ޝެއިޙް އަލްޔާސް

‏ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފިކުރުން ޒުވާން ޖީލު ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ދީނުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ޒުވާނުންނަށް ދެވިގެން – ޝެއިޙް އަލްޔާސް

‏ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފިކުރުން ޒުވާން ޖީލު ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ދީނުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ޒުވާނުންނަށް ދެވިގެންކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓިގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުސައިން މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފިކުރުތަކުން ޒުވާން ޖީލު ސަލާމަތް ކުރުމައްޓަކައި ދަރިވަރުންގެ ދީނީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭކަމާއި ތަޢުލީމީ އިދާރާތަކާއި ބެލެނިވެރިން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން ވަރަށް މުހިންމުކަމަށްވެސް މިޓްވީޓްގައި އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.