ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލްހާފިޒް އަބްދުލް ރަޝީދަށް

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލްހާފިޒް އަބްދުލް ރަޝީދަށް

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލްހާފިޒް އަބްދުލް ރަޝީދު މުހައްމަދު ލިބިފައިވާތީ އެކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލްހާފިޒް އަބްދުލް ރަޝީދު މުހައްމަދު ލިބިފައިވާތީ އެކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލްހާފިޒް އަބްދުލް ރަޝީދު މުހައްމަދު ލިބިފައިވާތީ އެކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލްހާފިޒް އަބްދުލް ރަޝީދު މުހައްމަދު ލިބިފައިވާތީ އެކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަލްހާފިޒް އަބްދުލް ރަޝީދު މުހައްމަދު ލިބިފައިވާތީ އެކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން މަރުޙަބާ ކިޔަމެވެ.