ހއ. ތުރާކުނު ގައި ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ހއ. ތުރާކުނު ގައި ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ހއ. ތުރާކުނު ގައި ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

18 – 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 އަށް ބޭއްވި މިވޯކްޝޮޕް އަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީ އިން އިންތިޒާމް ކުރި ވޯކްޝޮޕް އެކެވެ. “ދަރިންނަކީ އަމާނާތެއް” މިނަމުގައި ބޭއްވި މިވޯކްޝޮޕްއަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.