ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފިންގަރޕްރިންޓް މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލްވުމާއި ގުޅޭ

ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފިންގަރޕްރިންޓް މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލްވުމާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2016/02
ނޫސް ބަޔާން

ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފިންގަރޕްރިންޓް މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލްވުމާއި ގުޅޭ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މެމްބަޝިޕް ފޯމާ އެކު ފިންގަ ޕްރިންޓް ހުށަހަޅާފައި ނެތް މެމްބަރުން ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުން އުނިކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން އެމްޑީޕީ އާއި ޑީއާރުޕީން 23 ނޮވެމްބަރ 2015 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލް ވުމަށް، 20 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި ބޭއްވުނު ޕާޓީގެ އިދާރީ މަޖިލިހުން ނިންމައިފިއެވެ.

11 ރަބީޢުލް އާޚިރު 1437
21 ޖަނަވަރީ 2016

[pdf-embedder url=”http://www.adhaalath.org.mv/wp-content/uploads/2017/01/APPR201602-Fingerprint-massala-ah-thadhdakhul-vumai-gulhey.pdf”]
Download PDF