ނޫސްބަޔާން

January 17, 2017

ނޫސް ބަޔާން: ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ!

ނަންބަރު: AP/PR/2017/01 ނޫސް ބަޔާން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ! ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ […]
September 1, 2016

ނޫސް ބަޔާން : ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލޭއޮހޮރުވުން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން!

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލޭއޮހޮރުވުން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން! 31 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ […]
June 5, 2016

ނޫސް ބަޔާން: މާލޭގެ އަމާންކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ!

  ނަންބަރު: AP/PR/2016/13 ނޫސް ބަޔާން   މާލޭގެ އަމާންކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ!     1437 ވަނަ […]
April 21, 2016

ނޫސްބަޔާން: ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގުރޫޕު (CMAG) ގެ ސާޅީސް އަށްވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކުރަން އެންގިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ގޮވާލުން

ނަންބަރު: AP/PR/2016/11 ނޫސް ބަޔާން 20 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ބޭއްވި ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް […]
April 10, 2016

ނޫސްބަޔާން: ސޯޝަލް ހައުސިންގ ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށާއި އަގަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭ!

ނަންބަރު: AP/PR/2016/10 ނޫސްބަޔާން ސޯޝަލް ހައުސިންގ ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށާއި އަގަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭ! […]
December 31, 2015

ނޫސްބަޔާން: ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2015/20 ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރުވަމުން ދިޔުމަކީ އެކަމާމެދު ޢަދާލަތު ޕާޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެކެވެ. […]
December 22, 2015

ނޫސްބަޔާން: ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2015/19 ކުއްލި ގޮތަކަށް ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށް އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކާ ހަލުވި ފިޔަވަޅުތަކެއް […]
December 19, 2015

ނޫސް ބަޔާން: ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އެކަހެރިވަމުން އަންނަ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2015/18 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައި ވުމާއި، ސަރުކާރުގެ ގޮތްދޫނުކުރުމާއި އަދި ހަރުދަނާ ޚާރިޖީ […]
November 9, 2015

ނޫސް ބަޔާން: އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު ޢަބްދުލް މަންނާނު އަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްކަން ހަވާލުކުރުން

  ނަންބަރު: AP-PR-2015-17 ނޫސް ބަޔާން އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު ޢަބްދުލް މަންނާނު އަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްކަން […]
August 13, 2015

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދުގެ 71 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނައި އިސްލާޙު ކުށްވެރިކުރުން.

ނޫސްބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަވާޢިދުގެ 71 ވަނަ މާއްދާއަށް ގެނައި އިސްލާޙު ކުށްވެރިކުރުން. الحمد لله رب العالمين، والصلاة […]
August 13, 2015

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ނުޙައްޤުން ހައްޔަރުގައި ހުންނަތާ 100 ދުވަސްވުމާއި ގުޅޭ

ނޫސްބަޔާން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ނުޙައްޤުން ހައްޔަރުގައި ހުންނަތާ 100 ދުވަސްވުމާއި ގުޅޭ   الحمد لله رب العالمين، […]
July 23, 2015

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުކުރެވޭގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2015/16 ނޫސްބަޔާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މިލްކުކުރެވޭގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭ الحمد لله […]