ނޫސް

September 1, 2016

ނޫސް ބަޔާން : ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލޭއޮހޮރުވުން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން!

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލޭއޮހޮރުވުން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން! 31 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ […]
June 5, 2016

ނޫސް ބަޔާން: މާލޭގެ އަމާންކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ!

  ނަންބަރު: AP/PR/2016/13 ނޫސް ބަޔާން   މާލޭގެ އަމާންކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ!     1437 ވަނަ […]
April 21, 2016

ނޫސްބަޔާން: ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގުރޫޕު (CMAG) ގެ ސާޅީސް އަށްވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކުރަން އެންގިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ގޮވާލުން

ނަންބަރު: AP/PR/2016/11 ނޫސް ބަޔާން 20 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ބޭއްވި ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް […]
April 10, 2016

ނޫސްބަޔާން: ސޯޝަލް ހައުސިންގ ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށާއި އަގަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭ!

ނަންބަރު: AP/PR/2016/10 ނޫސްބަޔާން ސޯޝަލް ހައުސިންގ ގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށާއި އަގަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅޭ! […]
December 31, 2015

ނޫސްބަޔާން: ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2015/20 ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރުވަމުން ދިޔުމަކީ އެކަމާމެދު ޢަދާލަތު ޕާޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެކެވެ. […]
June 2, 2015

ނޫސް ބަޔާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢްވާއުފުލުމާ ބެހޭ

  ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢްވާއުފުލުމާ ބެހޭ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على […]