މަޝްވަރާ

June 19, 2015

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާއާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުހިންގާ ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ

  ސަރުކާރުން ހިންގަމުންއަންނަ ސިޔާސަތުތަކާއި އަޅަމުންއަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެށީގައި އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ނުތަނަވަސްކަން ޙައްލުކޮށް ރައްޔިތުނަށް […]