ލޯކަލް ކައުންސިލް

October 11, 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

14 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް […]