ޢަދާލަތު

September 1, 2016

ނޫސް ބަޔާން : ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލޭއޮހޮރުވުން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން!

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ލޭއޮހޮރުވުން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކުރުން! 31 އޮގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ […]
June 5, 2016

ނޫސް ބަޔާން: މާލޭގެ އަމާންކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ!

  ނަންބަރު: AP/PR/2016/13 ނޫސް ބަޔާން   މާލޭގެ އަމާންކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ!     1437 ވަނަ […]
December 31, 2015

ނޫސްބަޔާން: ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2015/20 ގެވެށިއަނިޔާގެ މައްސަލަތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް އިތުރުވަމުން ދިޔުމަކީ އެކަމާމެދު ޢަދާލަތު ޕާޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެކެވެ. […]
December 22, 2015

ނޫސްބަޔާން: ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2015/19 ކުއްލި ގޮތަކަށް ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށް އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކާ ހަލުވި ފިޔަވަޅުތަކެއް […]
December 19, 2015

ނޫސް ބަޔާން: ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އެކަހެރިވަމުން އަންނަ މައްސަލައާ ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP/PR/2015/18 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައި ވުމާއި، ސަރުކާރުގެ ގޮތްދޫނުކުރުމާއި އަދި ހަރުދަނާ ޚާރިޖީ […]
June 21, 2015

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲގެ ސިއްޙީ ޙާލަތާ ގުޅޭ

  ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާ […]
June 19, 2015

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާއާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުހިންގާ ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ

  ސަރުކާރުން ހިންގަމުންއަންނަ ސިޔާސަތުތަކާއި އަޅަމުންއަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެށީގައި އުފެދިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ނުތަނަވަސްކަން ޙައްލުކޮށް ރައްޔިތުނަށް […]