dhaairaa election

November 5, 2020

އިޢުލާން: ދާއިރާ ރައީސުންނާއި އަދި ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

ނަންބަރު: AP-IUL/2020/04   ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 29.3 ވަނަ މާއްދާއާއި 31.4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕާޓީގެ 3 […]
October 28, 2020

އިޢުލާން: އަލަށް އުފެދިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭއި

ނަންބަރު: AP-IUL/2020/03 ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންގެ މަޤާމު އުފެދި އެމަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ އެ ދާއިރާއެއްގައި 100 މެމްބަރުން ހަމަވުމުން […]