NoosBayan

February 21, 2016

Condemning the Government’s Attempt to Distort Facts around Sheikh Imran Abdulla’s Conviction

ނަންބަރު: AP/PR/2016/07 PRESS RELEASE Condemning the Government’s Attempt to Distort Facts around Sheikh Imran Abdulla’s […]
December 27, 2014

ނޫސް ބަޔާން: ޢައިރު މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޝިޔާރުތަކާއި ޢާދަތައް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް އެދި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން: ޢައިރު މުސްލިމުންގެ ދީނީ ޝިޔާރުތަކާއި ޢާދަތައް ފާހަގަ ނުކުރުމަށް އެދި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޔާން
December 5, 2014

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ދަތިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފި

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ދަތިކަމުގެ މިދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުން ކެތްތެރިވެ ވަޑައިގެން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސް […]