ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން

ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން

09 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  1. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ދާއިރާ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ވި ކެނޑިޑޭޓު:

އިނާޒު މުޙައްމަދު ދީދީ، ފާޒް. ސ. ހިތަދޫ

  1. ހހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ދާއިރާ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވި ކެނޑިޑޭޓު:

އަޙްމަދު ނުޢުމާން، ޖަނަވަރީމާގެ، ސ. ހިތަދޫ

  1. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ދާއިރާ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވި ކެނޑިޑޭޓު:

ޝަރަފުއްދީން އަނީސް، ގުލޭނޫރުމާގެ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ

  1. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ދާއިރާ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވި ކެނޑިޑޭޓު:

އަޙްމަދު ވާފީ ޝިހާބު، ސެލްވިޔާ، ޏ. ފުވައްމުލައް

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

 

13 ޖުމާދަލް އާޚިރާ 1439

01 މާރިޗު 2018

 

ނަންބަރު: AP-IUL/2018/01

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް!