ފެން އުފުލުމުގައި ޢަދާލަތުގެ ވޮލަންޓިއަރުން ހަރަކާތްތެރި ވެއްޖެ

ފެން އުފުލުމުގައި ޢަދާލަތުގެ ވޮލަންޓިއަރުން ހަރަކާތްތެރި ވެއްޖެ

މުސްކުޅިންނާއި އަންހެނުން އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ފެން އުފުލުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ވޮލަންޓިއަރުން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

 

މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ޢަދާލަތުން ވަނީ އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.