ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވައިލުން

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވައިލުން

ނަންބަރު: AP-IUL/2021/02

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 41.1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި 41.3 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ދައުރަށް ޕާޓީގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު 30 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފީމެވެ. އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 42.1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކަށް، 08 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ބަދަލު ގެނެސްފައިވާތީ، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް 01 ޖެނުއަރީ 2021 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: AP-IUL/2021/01 އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން ހުޅުވައިލަމެވެ.

 

ފޯމް ހުށައެޅުން

މިގޮތުން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދޭ ފޯމާއި، ފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން 17 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މައި އޮފީހަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯމްގެ ލިންކް: https://wp.me/a17HRP-Xt

 

ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވަނީ 13 ޖަނަވަރީ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރާ ބަލައިގަނެފައިވާ، ޕާޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށެވެ.

މި އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން އެދޭނަމަ މި ޕާޓީގެ މައި އިދާރާގެ ނަންބަރު 3342671 އަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ  admin@adhaalath.org.mvއަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

25 جُمَادَى الأُوْلى 1442

09 ޖެނުއަރީ 2021