ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ތަޢާރަފް

ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަނޑުވަމުންދާ އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާއި، ޙަޟާރަތު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލީ ސިފައެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް، ފިތުނަފަސާދައިން ދިވެހި މުޖްތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ޢަދުލުވެރިގޮތުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އުފައްދާފައިވާ ޕާޓީއެކެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ހަމަހަމަކަމާއި، ޢަދުލު އިންޞާފު ދަމަހައްޓައި، ޙައްޤާއި މިނިވަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ، އިސްލާމް ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ސަރުކާރެއް ދިވެހި ދަޢުލަތުގައި ޤާއިމުކުރުމަށެވެ.ޢަދާލަތު ޕާޓީ ރަސްމީގޮތުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

ވޭތު ވެދިޔަ ތަނުގައި ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރެވިފައި ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް

 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ މާލީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން
 • ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި އަރަބި އިސްލާމީ ތަޢުލީމް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 • ނޭދެވޭ ކަންކަން މުޖުތަމަޢުގައި އާލާވެ، އަށަގަތަ ދިއުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުތަކަށް ބާރުއެޅުން
 • ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ޚަރާބްވިޔަ ނުދިއުމާއި ސަރުކާރުތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގައި ސާބިތުވެތިބުން
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 • ދީނީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ، މުޖުތަމަޢަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް ގެނުވާ މިސްކިތްތައް އާބާދުކުރުން. މި ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި މަސައްކަތްކުރެވުން
 • އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެވިފައިވާ މަތިވެރި މަޤާމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަކާލާތުކުރުން
 • މުޖުމަތަޢަށް މުހިންމު މަޢުލޫތަކަށް ބިނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެހެން ފޮތް ޗާޕްކުރުން
 • ޤުރުއާނުގެ ދިވެހިތަރުޖަމާއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން
 • ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ހައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރުން
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ތަމްސީލުކުރާނެ ޤާބިލް، ޢިލްމުވެރި، ޚުލްޤުވެރި ބަޔަކު ހޯދާ، ތަމްރީންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދިނުން
 • ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިންގޭ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ ޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 • އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުސޫލަތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުން
 • އަސާސީ ހައްޤުތަށް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިއްބާދިނުމަށް ވަކާލާތުކުރުން
 • އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކާރިޘާތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހިން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހާލުގައިޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފަންޑުހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި އެކު އެ ފަދަ ފައިސާ ރައްދުކުރުން
 • ދިވެހި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ޚާއްސަ ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭއްވުން
 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނުތަކަކީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފަރުމާކުރެވޭ ބިލްތަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 

 

މަޝްވަރާ މަޖިލިސް

 

Sheikh Imran Abdullah
President
Twitter
Al-Ustaz. Ali Zahir
Vice President
Twitter
Sheikh Ilyas Hussain
President: Scholars Council
Twitter
Dr. Mohamed Iyaz Abdul Latheef
President: Judges Council, Vice President: Scholars Council
Twitter
Sheikh Ahmed Moosa
Member: Judges Council, Member: Scholars Council
Dr. Mauroof Hussain
Member: Judges Council
Twitter
Sheikh Hassan Latheef Moosa
Member: Scholars Council
Al-Ustaza. Anara Naeem
Member: Scholars Council, President: Qaanoonaai Siyaasee kanthah thakaai behey Committee
Twitter
Sheikh Abdul Haadhee Hussain
Member: Scholars Council
Sheikh Abdullah Rasheed
Member: Scholars Council, Deputy Secretary General
Twitter
Sheikh Azmath Jameel
Member: Scholars Council, President Sulook Committee
Twitter
Sheikh Muhammad Aneel
Member: Scholars Council
Twitter
Ahmed Shareef
Vice President
Al-Ustaz Abdulla Humaid
Registrar, President: Vazeefa Aai Ijthimaaee Khidhumai thakaai behey Committee
Twitter
Hussain Wafeer
Deputy Registrar
Mohamed Nashid
Treasurer
Mohamed Saeed
Inthizaam Secretary, Feydhoo Dhaairaa Raees
Ali Rasheed
President: Youth Council
Ahmed Nasheed
President: Research and Publications Committee
Twitter
Dr. Ahmed Zahir
President: Education Committee
Twitter
Mohamed Iaad Hameed
President: Economic Committee
Ahmed Numan
President: Gender aai Insaanee Haqqu thakaai behey Committee
Twitter
Mohamed Ali
President: Elections Committee
Ali Shareef
President: Housing Committee
Ali Nazeer
President: Media Committee
Twitter
Shidhatha Shareef
President: Foreign Affairs Committee
Twitter
Abdul Rahman Abdul Razzaaq
Member: Youth Council
Kaamil Ahmed
Makunudhoo Dhaairaa Raees
Twitter
Hassan Rasheed
Kudahuvadhoo Dhaairaa Raees
Nooman Saeed
Henveiru Dhekunu Dhaairaa Raees
Ahmed Waafee Shihab
Fuvamulaku Uthuru Dhaairaa Raees
Inaz Mohamed
Hithadhoo Uthuru Dhaairaa Raees
Sharafudheen Anees
Addu Meedhoo Dhaairaa Raees
Hamdhoon Khalid
Representative of Qaumi Majlis at Mashvara Majlis
Twitter
Hussain Ibrahim
Representative of Qaumi Majlis at Mashvara Majlis
Hussain Riyaz
Representative of Qaumi Majlis at Mashvara Majlis
Ibrahim Muttalib
Representative of Qaumi Majlis at Mashvara Majlis
Al-Ustaz. Ikram Abdul Sattar
Representative of Qaumi Majlis at Mashvara Majlis
Ismail Afrah
Representative of Qaumi Majlis at Mashvara Majlis
Twitter
Ali Zubair
Representative of Qaumi Majlis at Mashvara Majlis
Ahmed Shiyaz
Secretary General
@ahmdshyaz
Sheikh Ali Zaid
Member of scholars council
@alizaid1000