ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމެއް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލެވުމާއެކު އެންމެ ފުުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. 18 އޮގަސްޓް 2005 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މި ޕާޓީއަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުއްޓުމެންނެތި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަތާ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ އެއް ޕާޓީއެވެ. ފާއިތުވި 17 އަހަރުގެ މާޒީގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައިވެރިވުމާއެކު 4 ސަރުކާރެއް އުފެދިފައިވެއެވެ.

ޕާޓީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ހިންގާ އެންމެހައި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަކީ އަންނަނިވި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތެވެ.ފަހުގެ ލިޔުން

May 2, 2023

ދިވެހި ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ އިންވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ނެރޭ ބަޔާން

AP/SEC/STMT/2023-002 ދިވެހި ރާއްޖެއާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގެ އިންވަކިކުރުމާ ބޭހޭގޮތުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީސް (އިޓްލޮސް) އަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ވަކާލާތު ކުރި ގޮތަށް އެ […]
March 2, 2023

ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން

AP-IUL/2023/002 އިޢުލާން ޢަދާލަތުޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 30.2 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި، ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 1 އޭޕްރިލް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ […]
February 22, 2023

ޤަރާރު: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ތާޢީދުކުރުމަށް ނިންމުން

ނަންބަރު: AP/MM/QR/2023-001 ޤަރާރު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ތާޢީދުކުރުމަށް ނިންމުން الحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى […]
January 22, 2023

Press Statement on the burning of the Holy Quran by an extremist protestor in Sweden

AP/SEC/STMT/2023-001 Adhaalath Party joins the Islamic World in condemning in the strongest terms the burning of the Holy Quran by an extremist protester in Sweden on […]