ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމެއް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލެވުމާއެކު އެންމެ ފުުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. 18 އޮގަސްޓް 2005 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މި ޕާޓީއަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުއްޓުމެންނެތި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަތާ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ އެއް ޕާޓީއެވެ. ފާއިތުވި 17 އަހަރުގެ މާޒީގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައިވެރިވުމާއެކު 4 ސަރުކާރެއް އުފެދިފައިވެއެވެ.

ޕާޓީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ހިންގާ އެންމެހައި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަކީ އަންނަނިވި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތެވެ.ފަހުގެ ލިޔުން

September 28, 2023

އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭނުގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުލާ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް މިސްއިންފޮމޭޝަން ކެމްޕޭނެއް ހިންގައި އޭގެތެރެއިން އަސްލެއްނެތް ދޮގުތައްކެއް ފަތުރައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނުތަނަވަސްކަމާއި ބިރުވެރިކަން އުފައްދައިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ރާވަމުންދާކަމީ […]
September 17, 2023

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ނޫސްބަޔާން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތުގައި ވޭތުވެ ދިޔަ މަދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މި ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތެރިންނާއި މިރާއްޖެ އަލުން އަނބުރާ އަނިޔާވެރި އަނދިރި މާޒީގެ ތެރެއަށް […]
August 21, 2023

އައްޝައިޚް އުސްމާން ޢަބްދުالله އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ތައުޒިޔާ ދެންނެވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ދަޢުވަތަށް ގިނަގުނަ ޚިދްމަތްތަކެއް ކުރަށްވާފައިވާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އުސްމާން ޢަބްދުالله އަވަހާރަވި ޚަބަރު އަޅުގަނޑުމެން އެހީ ނުހަނު ހިތާމައާއެކުއެވެ. މި ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްމަރްޙޫމު އުސްމާން ޢަބްދުاللهގެ ފުރާނަފުޅަށް މާތް ﷲ ހެޔޮ […]
June 14, 2023

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްފަނޑިޔާރު ޑރ މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއް ލަޠީފާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ދަށުދަރަޖައިގެ ނާތަހުޒީބު ޢަމަލު ކުށްވެރިކުރުން

ނަންބަރު: AP/SEC/STMT/2023-002 الحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. أَمَّا بَعْدُ: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު […]

ޚަބަރު