ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ސިޔާސީ ނިޒާމެއް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލެވުމާއެކު އެންމެ ފުުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ. 18 އޮގަސްޓް 2005 ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު މި ޕާޓީއަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުއްޓުމެންނެތި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަތާ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ އެއް ޕާޓީއެވެ. ފާއިތުވި 17 އަހަރުގެ މާޒީގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައިވެރިވުމާއެކު 4 ސަރުކާރެއް އުފެދިފައިވެއެވެ.

ޕާޓީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް

ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ހިންގާ އެންމެހައި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަކީ އަންނަނިވި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތެވެ.ފަހުގެ ލިޔުން

ޖެނުއަރީ 27, 2024

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިނުން

2024 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓިގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދިނުމަށް ޢަދާލަތު […]
ޖެނުއަރީ 17, 2024

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވައިލުން

މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވައިލަމެވެ. މިގޮތުން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ މަޝްވަރާމަޖިލީހުގެ […]
އޮކްޓޯބަރ 18, 2023

ނޫސް ބަޔާން: އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އަލް-އަހްލީ ޢަރަބް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިންގި ޤަތުލުއާންމު ކުށްވެރިކޮށް އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢަށް ގޮވާލުން

‏بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ‏الحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِه وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن. أَمَّا بَعْدُ: މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބުލަކަމުގައިވާ ‏އަލްމަސްޖިދުލް އަޤްޞާ ހިމެނޭ ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް، […]

ޚަބަރު