އިޢުލާން:މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ ރައީސްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ކެނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން:މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ ރައީސްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ކެނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު: AP-IUL/2020/08

މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ ރައީސްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑޭޓުން ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ނަންބަރު: AP-IUL/2020/07 އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. އެ އިޢުލާނުގައި އިޢުލާންކުރެފައިވާ މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާނީ އަންނަނިވި ކެޑިޑޭޓުންކަމުގައި ޢާއްމުކޮން އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ. • އަޙްމަދު ނަސީމް، މ.ސަންދު، މާލެ • އިބްރާހިމް އަޙްމަދު، ދަފްތަރު 352، މާލެ ނަންބަރު: AP-IUL/2020/08 މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ ރައީސްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި ގުޅޭ ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ނަންބަރު: AP-IUL/2020/07 އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. އެ އިޢުލާނުގައި އިޢުލާންކުރެފައިވާ މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާގޮތް ބަލާ އޮބްޒާވްކުރުމަށާއި އިންތިޚާބުގެ އެކިކަންކަމުގއި ކެނޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ މަސައްކަތްކުރުމަށް މަންދޫބުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ. ވިމާ، މަންދޫބުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި 18 ޑިސެމްބަރ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ގޫގުލް ފޯމްގެ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ސިޓީއަކުން މި ޕާޓިގެ މައި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން ނުވަތަ އީމެއިލް admin@adhaalath.org.mv މެދުވެރިކޮށް މަންދޫބުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަންދޫބުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ގޫގުލް ފޯމްގެ ލިންކް: https://forms.gle/b2cGWGHUNMriESTT8 ވީމާ، މިކަންކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި، އިޢުލާން ކުރަމެވެ. އިންތިޚާބްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން އެދޭނަމަ މި ޕާޓީގެ މައި އިދާރާގެ ނަންބަރު: 3342671 އަށް ގުޅުންވުން ނުވަތަ admin@adhaalath.org.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 30 جُمَادَى الأُوْلى 1442 16 ޑިސެމްބަރ 2020