ވިޝަަން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަދުލުވެރި ވެރިކަމެއް ޤާއިމްވެފައި އޮތުން

މިޝަން

އިސްލާމީ ދަޢުވަތާއި ސިޔާސީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ދީނުގެ އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކުކޮށް، ހޭލުންތެރި އުފެއްދުން ތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ޞުލްޙަވެރި، ފާގަތި މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

ވިޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ


Mauris rhoncus orci in imperdiet placerat.

Vestibulum euismod nisl suscipit ligula volutpat, a feugiat urna maximus. Cras massa nibh, tincidunt ut eros a, vulputate consequat odio.

Vestibulum vehicula tempor nulla, sed hendrerit urna interdum in. Donec et nibh maximus, congue est eu, mattis nunc. Praesent ut quam quis quam venenatis fringilla. Morbi vestibulum id tellus commodo mattis. Aliquam erat volutpat. Aenean accumsan id mi nec semper.


 
 

ސްޓްރެޓަޖިކް އަމާޒު 1: ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 1.1: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި މެންބަރުން ބެލެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު އެއްތަންކުރުމަށް ޚާއްސަ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމްކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 1.2: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގެ ހުރިހައި މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ޕަރފޯމަންސް ދެނެގަނެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓްކުރަން ފެށުން

ލަނޑުދަނޑި 1.3: 2024 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގެ ހުރިހައި މަޤާމެއްގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ކަނޑައެޅޭ ޓްރެއިނިންގ ރެޖިމެންޓްއެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަމުގައި ހެދުން

ލަނޑުދަނޑި 1.4: 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ މަދުވެގެން 5 ގޮތްޕަށް ހިންގުމުގެ އެކި މަސައްކަތް ލާމަރުކަޒު ކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 1.5: 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ ޕޮލިސީ އެކުލަވާލާ ކޮންމެ ކޮމިޓީ އަކަށް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 2 ބޭފުޅަކު ހުރުން

 

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

 

Q1

 

ޑޮކިއުމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް

ސްޓްރެޓަޖީ 1.1: ޔުނިފައިޑް ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމްކުރުން

 

 

 

Q1

 

ފައިނޭންސް މޮޑިއުލް

 

 

 

Q1

 

އެޕޮއިންޓްމަންޓް މޮޑިއުލް

 

 

 

Q1

 

މެމްބަރޝިޕް މޮޑިއުލް

 

 

 

Q2

 

އިލެކްޝަން މޮޑިއުލް

 

 

 

Q3

 

ޖީއައިއެސް މޮޑިއުލް

 

 
 
 

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

 

Q1

 

ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގެ އެކި މަޤާމްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޤަވައިދުން ހިންގާ ލީޑަރޝިޕް އަދި މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވައިލުން

ސްޓްރެޓަޖީ 1.2: ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަކީ ސިޔާސީ މުއައްސަސާއެއް ހިންގުމުގެ ހުނަރާ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށް ހެދުން

 

 

 

Q1

 

ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މަޤާމްތަކުގެ ކޭޕީއައި ތަކެއް ކަނޑައެޅުމާއި މޮނިޓަރ ކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން

 

 

 

Q1

 

ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 

Q1

 

 

 

ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިގައި ތިއްބެވި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ޕޫލެއް އެކުލަވައިލައި ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން

 
 
 

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

 

 

Q4

ސްޓްރެޓީޖިކް ޕެލޭން ތަންފީޒްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތް ދެނެގަތުމާއި ލިބިހުރި  އިންސާނީ ވަސީލަތާއި އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ އިންސާނީ ވަސީލަތް ފާހަގަކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ 1.3: ޕާޓީގެ ހިންގުނެ ލާމަރުކަޒުކޮށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ހުރި ޕާޓީގެ ރިސޯސް ޕާޓީ ހިންގުމުގައި ބޭނުން ކުރުމާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަށް ހޯދައި ލިބިގަތުން

 

 

 

 

 

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގޭ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން ރިވިއުގައި ލިބިހުރި އިންސާނީ  ވަސީލަތްތައް ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ކަނޑައެޅުން

 

 

 

 

 

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހިންގޭ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން ރިވިއުގައ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރުމުގަ ލާމަރުކަޒުކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ ގޮފިތަކާ ދާއިރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

 

 

 

Q1

 

 ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދައި ގެންގުޅޭނެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލާ ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން (ރަށު ރަށު ފެންވަރުގައި ތަންފީޒްކުރުމުގެ ވިސްނުމަށް އިސްކަން ދިނުން)

 

 

ސްޓްރެޓަޖިކް އަމާޒު 2: ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކާއި ގޮފިތަށް ބާރުވެރި ހަރަކާތްތެރި ގުނަވަންތަކަކަށް ހެދުން

ލަނޑުދަނޑި 2.1: 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކާއި ގޮފިތަށް މެދުވެރިކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައި ސިޔާސީ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢި ހަރަކާތްތަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

Q4

 

 

ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ ބޭނުންތަށް ހޯދުން

ސްޓްރެޓަޖީ 2.1: ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކާއި ގޮފިތަކަކީ، ދާއިރާ އަދި ގޮތްޕަށް ނިސްބަތްވާ އަފްރާދުން އިޖްތިމާޢީގޮތުންނާއި ސިޔާސީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން

 

 

Q4

 

 

އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ޓެމްޕްލޭޓާއެއްގޮތަށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަން

 

Q1

 

 

 

ކޮންމެ އަހަރަކު ގޮފީގެ އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒްކުރުން

 

Q1

 

 

 

ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރާނެ ފޯރަމް އިންތިޒާމްކޮށް، ކުރެވޭ މަޝްވަރާގެ ހޯދުންތައް ޝާއިޢުކުރުން

 

Q1

 

 

 

ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

 

Q4

 

 

 

ޕާޓީގެ ކޮންމެ ގޮތްޕަކުން އަހަރަކު 3 ފަހަރު ރަށުގެ ހުރިހައި ގެއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރަންފެށުން

 

 

Q4

 

 

 

ކޮންމެ 6 މަހަކުން އެއް މަހު ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަން ފެށުން

 

 

Q4

 

 

 

ޕާޓީގެ ހުރިހައި ގޮތްޕަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރަށު ފެންވަރުގަ ފާހަގަކުރާނެ 4 ހަރަކާތެއް ހިމެނޭހެން ފާހަގަކުރަން ފެށުން

 

 

Q4

 

 

 

ޕާޓީގެ ކޮންމެ ގޮތްޕަކުން އެގޮފީގެ މެންބަރުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 10 އިންސައްތަ މެންބަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އަހަރަކު 2 ފަހަރު މަޝްވަރާ ފޯރަމެއް ބޭއްވަން ފެށުން

 

 

Q4

 

 

 

އަހަރަކު ރަށުގެ އާބާދީގެ 1% ރައްޔިތުން ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އެހެނިހެން އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކޮށްދިނުން

 

 

 

ސްޓްރެޓަޖިކް އަމާޒު 3: މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންނާ މުޢާމަލާތްކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 3.1: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރުމުގައި އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލް ހޯދުމާއި ޕާޓީއިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 3.2: 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރުމުގައި ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުންގެ ޚިޔާލް ހޯދުމާއި ޕާޓީއިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 ލަނޑުދަނޑި 3.3: 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 3.4: 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ޤައުމުގައި ހިނގަމުން އަންނަ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ޕީރިއޮޑިކް އަޕްޑޭޓެއް ޕާޓީއިން ގުޅުން ބަދަހިކޮށްފައިވާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާ ޙިއްސާ ކުރަން ފެށުން 

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

 

Q1

 

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެސްއޯޕީ އެކުލަވާލައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިވިއު ކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ 3.1: އަޑުއެހުމާއި ޙިއްސާ ކުރުމަށް ސަމާލުކަންދީގެން އެކުލަވައިލެވޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގެތެރޭގެ މުޢާމަލާތްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

 

 

 

Q1

 

ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގެ ހުރިހައި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ސަރވޭ ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރެވޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 

 

 

 

 

ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ސަރވޭއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރުން

 

 

 

Q2

 

ޕާޓީއާއި ޤައުމުގައި ހިނގަމުން އަންނަ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއްފަހަރު ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގެ ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ސަރވޭއެއް ކުރިއަށްގެންދިއުން

 

 

 

Q2

 

ޕާޓީއާއި ޤައުމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އޮނިގަނޑުގެ ހުރިހައި ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފީޑްބެކްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިން މަހުން އެއްފަހަރު ޚަބަރު ސިޓީއެއް ނެރުން

 

 

 

 

 

ޕާޓީގެ އޮނިގަނޑުގަ ތިއްބެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއްފަހަރު ބޭއްވުން

 

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

Q3

 

 

ވޮލަންޓިއަރުންނާ މުޢާމަލާތްކުރާނެ އެސްއޯޕީ އެކުލަވާލައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިވިއު ކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ 3.2: އަޑުއެހުމާއި ޙިއްސާ ކުރުމަށް ސަމާލުކަންދީގެން އެކުލަވައިލެވޭ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

 

 

Q3

 

 

އާންމު މެންބަރުންނާ މުޢާމަލާތްކުރާނެ އެސްއޯޕީ އެކުލަވައިލުން

 

 

Q3

 

 

ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ސަރވޭ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 

 

Q3

 

 

ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތާއި ޤައުމުގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ޕާޓީގެ ޢާންމު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުހޯދުމުގެ ސަރވޭއެއް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރުން

 

 

Q4

 

 

ޕާޓީއާއި ޤައުމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ޢާންމު މެންބަރުންގެ ކިބައިން ލިބޭ ފީޑްބެކްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޢާންމު މެންބަރުންނަށް ޚާއްސަ ޚަބަރު ސިޓީއެއް ނެރެން ފެށުން

 

 

Q4

 

 

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެސްއޯޕީ އެކުލަވާލައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިވިއު ކުރުން

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

Q1

 

 

ޕާޓީގެ އިންހައުސް ޑިޖިޓަލް މީޑިއާ ޓީމަކާއެކު، ޚަބަރު ވެބްސައިޓާއި އޮންލައިން ޗެނަލް އިފްތިތާހުކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ 3.3: ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ވިސްނުން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ޙިއްސާކުރެވޭނެ މަގެއް ތަނަވަސްކުރުން

 

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

 

Q3

 

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެސްއޯޕީ އެކުލަވާލައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިވިއު ކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ 3.4: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުން

Q3

 

 

 

 

އަހަރުކު ދެފަހަރު އަދި ޤައުމުގަ ހިނގާ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢަށް ޚާއްސަކޮށް އިނގިރޭސިބަހުން ޚަބަރު ސިޓީއެއް ތައްޔާރުކޮށް މުހިންމު ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން

 

ސްޓްރެޓަޖިކް އަމާޒު 4: ޕާޓީއަކީ ފުދުންތެރި އަދި ތަނަވަސް ޕާޓީއަކަށް ހެދުން

ލަނޑުދަނޑި 4.1: 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރައުސުލްމާލް ޖަމާކުރުން

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

 

 

 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބޭ ފައިސާއިން މަދުވެގެން %30 އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަށް ޚާއްސަކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ 4.1: ޕާޓީއަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގުތައް ކޮށުން

 

 

 

 

Q4

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ޕާޓީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ވެހިކަލްއެއް އުފެއްދުން

 

 

 

 

 

ޕާޓީގެ އަހަރީ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލާ ހިނދު އެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުން އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަށް ޚާއްސަކުރާނެ އަދަދު އިދާރީ މަޖިލީހުން މަޝްވަރާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

 

 

 

 

Q4

ރައުސުލް މާލު އިތުރު ކުރުމަށް ކުރާނެ ޝޯޓް ޓަރމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭނެއް އިދާރީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

 
 

ސްޓްރެޓަޖިކް އަމާޒު 5: އިންތިޚާބުތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ޕާޓީއަކަށް ހެދުން

ލަނޑުދަނޑި5.1 : 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ ކައުންސިލަރުންހިމެނޭ ރަސްމީ ގުނަވަނެއް އުފެއްދުން

ލަނޑުދަނޑި 5.2 : 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަދުވެގެން 5 ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރުން

ލަނޑުދަނޑި :5.3 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބުގެ 15 އިންސައްތަ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރުން

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

 

Q1

 

ދާއިރާތައް ދިރާސާ ކޮށް، ދާއިރާގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ، ކަނޑައެޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮފައިލް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ދިއުން

ސްޓްރެޓަޖީ 5.1: ޕާޓީގެ އެންމެހައި މަސައްކަތެއްގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުން ކަމަށް ހެދުން

 

 

 

 

Q4

ދާއިރާތައް ދަރަޖަކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލުން

 

 

 

Q2

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ދާއިރާތަށް ކަނޑައެޅުން

 

 

 

Q2

 

ކަނޑައެޅޭ ދާއިރާތަކުގައި ޕާޓީގެ ގުނަންތައް އިންތިޚާބުކުރުން

 

 

 

Q2

 

ކަނޑައެޅޭ ދާއިރާތަކުގައި ކެންޕޭނު ހިންގަން ދަންނަ މެންބަރުން އުފެއްދުން

 

 

 

Q2

 

ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅާނެ އުސޫލު އެކުލަވާލުން

 

 

 

Q2

 

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކަނޑައެޅޭ ދާއިރާތަކުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕެއިން ހިންގާނެގޮތް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން

 

 

 

Q3

 

ކަނޑައެޅޭ ދާއިރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ކެނޑިޑޭޓުން ދެނެގަތުން

 

 

 

Q3

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުން

 

 

Q1

 

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ކަނޑައަޅާ ދާއިރާތަކުގައި ކެންޕެއިންކޮށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުން

 

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

 

 

Q4

ކައުންސިލަރޒް ގްރޫޕް އެކުލަވާލުން

ސްޓްރެޓަޖީ 5.2: ޕާޓިގެ ހިންގުން ލާމަރުކަޒު ކޮށް ޕާޓީގެ ގޮފިތަކަކީ އިސްލާމީ ސިޔާސީ ފަލްސަފާގެ މައްޗަށް ބިނާވާ، ހަރަކާތްތެރި، ކެންޕޭން ކުރަން ދަންނަ، ގުނަވަންތަކަކަށް ހެދުން

 

 

 

Q1

 

ކެމްޕެއިން ކުރުމާއި، ރަށުގެ މަސްލަހަތަށް އަޑުއުފުލުމާއި ގޮފި ހިންގުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ރޭވުން  (ކޮމިއުނިކޭޝަން، ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން، ޓީމް ވަރކް، ލީޑަރޝިޕް)

 

 

 

Q2

 

ކެމްޕެއިން ކުރުމާއި، ރަށުގެ މަސްލަހަތަށް އަޑުއުފުލުމާއި ގޮފި ހިންގުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ފެށުން

 

 

 

 

 

ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއެއް އޮތް ހާލަތެއްގައި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ދާއިރާއަށް ކޮށްދެވެން ހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަމެއް ކޮށްދިނުން

 

Q3

 

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ދާއިރާތަކުގެ ދިރާސާ ހެދުން

 

Q3

 

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ރަށްރަށުގެ ގޮފިތައް ހަރުދަނާކުރުން

 

Q4

 

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ހޯދުން

 

ސްޓްރެޓަޖިކް އަމާޒު 6: ޕާޓީއިން ވެރިކަން ހިންގާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވުރު ހާމަކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 6.1: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އަމާޒުކޮށް ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވައިލާ ފާސްކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 6.2: 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު އިންތިޚާބަށް ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 6.3: 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

 

Q1

 

ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލަން ފެށުން

ސްޓްރެޓަޖީ 6.1: ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލުން

 

 

 

Q1

 

މާކެޓިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

 

 

 

Q3

 

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކޯލިޝަން މެނިފެސްޓޯގައި ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯގެ ސިޔާސަތުތައް ހިމެނުން

 

 

 

Q4

 

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރުން

 

Q1

 

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލަށް މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރުކުރުން

 

ސްޓްރެޓަޖިކް އަމާޒު 7: ޕާޓީގެ ކުރިއެރުމާއި ދެމިއޮތުމަށް މުހިންމު ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުން

ލަނޑުދަނޑި :7.1 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަވަށްޓެރި ޤައުމުތުކުގެ 3 ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުން ޤާއިމް ކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 7.2: 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ 5 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުންބަދަހި ކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 7.3: 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ 3 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 7.4: 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތިންކްޓޭންކެއް އުފައްދައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 3 ތިންކްޓޭންކް ނުވަތަ ޢިލްމީ މުޢައްސަސާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 7.5: 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގެ 3 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢާތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 7.6: 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަޢި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން 10 ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

Q1

 

 

 

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުން

ސްޓްރެޓަޖީ 7.1: ގުޅުން ބަދަހި ކުރެވޭނެ ޖަމާޢަތްތަށް ދެނެގަނެ ގުޅުން ޤާއިމް ކުރާނެ މަރުހަލާތަކާއި ދަރަޖަތަށް ކަނޑައެޅުން

 

Q1

 

 

 

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށްޓަކައި އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުން

 

Q1

 

 

 

އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒްކުރަން ފެށުން

 

 

 

 

 

އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވިއުކުރުން

 

 

 

 

 

މި ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރާ ޚާއްސަ ދުވަސްތަކަށާއި، ދިމާވާބޮޑެތި ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށް ތަހުނިޔާ ފޮނުވުމާއި ގުޅުންހުރި މެސެޖު ފޮނުވުން.

 

 

ސްޓްރެޓަޖިކް އަމާޒު 8: ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ޕާޓީގެ މެންބަރޝިޕް އިތުރު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 8.1: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީއަށް 15 ހާސް މެންބަރުން ހަމަކުރުން

ލަނޑުދަނޑި 8.2: 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީއަށް 20 ހާސް މެންބަރުން ހަމަކުރުން

26

25

24

23

22

ހަރަކާތް

ސްޓްރެޓަޖީ

 

 

 

 

Q4

ކަނޑައެޅޭ ތާވަލަކާ އެއްގޮތަށް މެންބަރޝިޕް މަސައްކަތަށް މަދުވެގެން މަހަކު 1 ދަތުރު ކުރަން ފެށުން

ސްޓްރެޓަޖީ 1.:8 ޕާޓީގެ ކަމާ ގުޅުންގުރި ގުނަވަންތަކުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މެންބަރޝިޕް ހަރަކާތް ހިންގަމުން ގެންދިއުން

 

 

 

Q2

 

މެންބަރޝިޕް މަސައްކަތަށް ޚާއްސަ ލާމަރުކަޒީ ކުދި ޓީމްތައް އެކުލަވައިލައި މޮނިޓަރ ކުރަން ފެށުން

 

 

 

Q2

 

ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު މެންބަރޝިޕް ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަން ފެށުން

 

 

 

 

Q3

ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ރާއްޖެ ސަރަހައްދުތަކަކަށް ބަހައިލުން

 

 

Q1

 

 

ކޮންމެ އަހަރެއް ފެށޭއިރު ޕާޓީގެ ކޮންމެ ގޮތްޕެއްގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ޢަދަދަށްވުރެ އަހަރު ނިމޭއިރު މެންބަރުން ތިބި ޢަދަދު އިތުރު ކުރު