ޖެނުއަރީ 26, 2019

އިޢުލާން: އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ. ޕްރައިމަރީގެ އިންތިޚާބާ […]
ޖުލައި 25, 2018

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވާންޖެހޭ

ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވާންޖެހޭ ކަމަށް އަދާލަތުޕާޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ އަޙްމަދު ނޫމާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ގުޅިފައިވާ […]
ޖުލައި 25, 2018

އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކަށް އެއްބަސްވެވޭ މެނިފެސްޓޯއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ދައްކާނެ

އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކަށް އެއްބަސްވެވޭ މެނިފެސްޓޯއެއް ވަރަށް އަވަހަށް ދައްކާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބްރައީސް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުން ނެރުމަށް ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ މެނިފެސްޓޯގައި […]
ޖުލައި 15, 2018

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018 ގެ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރަކަށް އަޙްމަދު ނޫމާން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓު ފައިޞަލް ނަސީމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހިންގާ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތަކުގެ މެނޭޖަރަކަށް، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޖެންޑަރ އާއި […]
ޖޫން 20, 2018

ކޯޓުއަމުރާއެއްގޮތަށް ނަޒީރުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރައީސް ޢަލީ ނަޒީރުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރިފައިވާ އަމުރާ އެއްގޮތަށް، ނަޒީރުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ދެކޮޅުހަދައިފިއެވެ. ނަޒީރުގެ ޕާސްޕޯޓު އިމިގްރޭޝަނުން ހިފަހައްޓާފައިވަނީ، ގުޅިފައިވާ […]
މާރޗް 6, 2018

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި، އެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރު ބުނާގޮތުން، ފާޓީގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގައި 150 މެންބަރުން ހަމަވާ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ދާއިރާ ރައީސަކު […]
މާރޗް 3, 2018

ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން

09 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ދާއިރާ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ވި ކެނޑިޑޭޓު: ކާމިލް އަޙްމަދު، ނުޖޫމުގެ، ހދ. […]
މާރޗް 1, 2018

ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކުރުން

09 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ދާއިރާ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ވި ކެނޑިޑޭޓު: އިނާޒު މުޙައްމަދު ދީދީ، […]
ފެބްރުއަރީ 20, 2018

ޝައިޚް ޢިމްރާން މިނިވަންކުރުމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިނިވަންކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. ޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ 12 އަހަރު ގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލާފައިވަނީ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ […]