ސެޕްޓެމްބަރ 2, 2019

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގެ ފަޑިޔާރުކަން ކުރުމަށް ޝައިޙް އިލްޔާސް ޙުސައިން މިއަދު މައްކާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި

  މައްކާގެ ޙަރަމްފުޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކިންގް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަޑިޔާރުކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖލީހުގެ ރައީސް އައްޝައިޙް ޢިލްޔާސް ޙުސައިން މިއަދު ހެދުނު ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް […]
ސެޕްޓެމްބަރ 2, 2019

ހަރުކަށި ފިކުރު ނައްތާލަން ސައްހަ އިލްމު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ: އައްޝަިޙް އަނީލް

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިކުރު ނައްތާލަން ޒުވާނުންނަށް އިސްލާމީ ސައްހަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި މިކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ […]
ސެޕްޓެމްބަރ 1, 2019

ގޭގައި އަންހެންވެރިން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައިނުގަތުމަކީ ގޮންޖެހުމެއް: ޝިދާތާ

ގޭގައި އަންހެންވެރިން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައިނުގަތުމަކީ ގޮންޖެހުމެއްކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަ މިހެން ވިދާޅުވީ ނިއު ދިއްލީ ގައި ރޭގަ އޮތް ސައުތު އޭޝިއާ ވިމެންސް ނެޓްވޯކް (ސްވޯން)ގެ ދިހަ […]
އޯގަސްޓް 31, 2019

ރާއްޖޭ ކުރިއަރާ ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ލިބޭނީ ކައުންސިލްތަށް ބާރުވެރިވެ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދިގެން – އައްޝައިޙް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭ ކުރިއަރާ ތަރައްގީވެ ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަން ލިބޭނީ ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިވެ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދިގެންކަމަށް އައްޝައިޙް ޢިމްރާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްތައް ހަރުދަނާވާނީ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރެއްވި، ފުރިހަމަ . ތަމްރީނާއި ހުނަރު ދަސްކޮއްގެންކަމަށް […]
އޯގަސްޓް 31, 2019

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ވަގައްގެނައުމުގެ މައްސަލައިގައި ހާމަކުންބޮޑު ގޮތެއްގައި ތަހުގީގެއް ހިންގާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހުމަދު ނުއުމާން ވިދާޅުވެއްޖެ.

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ވަގައް ގެނައުމުގެ މައްސަލައިގައި ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ތަހުގީގެއް ހިންގާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހުމަދު ނުއުމާން ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ .ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަހުމަދު ނުއުމާން މިހެން […]