އޮކްޓޯބަރ 5, 2019

ޕްރީލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކްގެ ފަރާތުން އާންމުކުރި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ!

ޕްރީލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި  މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކްގެ ފަރާތުން އާންމުކުރި ރިޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް ﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި އެ އިލާހުގެ ރައްބުވަންތަކަމާމެދު ޝައްކު އުފައްދާ، އެ އިލާހުގެ […]
އޯގަސްޓް 9, 2019

ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ މުއްދަތު ހަމަވަމުން ދާތީ، ޕާޓީގެ ކޮންގްރްސް ބާއްވާ، ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ދައުރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް މަޝްވަރާ މަޖިލިހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި […]
މެއި 23, 2018

ކުރީގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ ޑރ. ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީ އަވަހާރަވުން

ކުރީގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީ އަވަހާރަވުމަކީ ދިވެހި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވި ނުހަނު ބޮޑު ހިތާމައެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ދާއިމީގޮތެއްގައި ވަކިވެގެންދިޔުމަކީ އިސްލާމީ ޢިލްމު ފެތުރުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތު […]
އޭޕްރިލް 20, 2018

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ސަރުކާރަށް އެއްބަސްވެވޭ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލަން ގޮވާލުން

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ދިވެހިރާއްޖެ އާ ގުޅޭގޮތުން ނެރެފައިވާ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ޕޮލިޓިކަލް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ މައިގަނޑު ދެ މައްސަލަ ފިޔަވައި […]
ފެބްރުއަރީ 27, 2018

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ތޫބާ ރަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

1 ފެބްރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒްކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލުމުގެ ގޮތުން ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން މަގުތަކަށްނިކުމެ ސިލްސިލާކޮށް އަޑުއުފުލަމުން ދާ ދިޔުމުގެ ތެރެއިން 26 ފެބްރުއަރީ […]