ޢަދާލަތު ޕާޓީ


ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަނޑުވަމުންދާ އިސްލާމީ ޘަޤާފަތާއި، ޙަޟާރަތު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލީ ސިފައެއްގައި މަސައްކަތްކޮށް، ފިތުނަފަސާދައިން ދިވެހި މުޖްތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ޢަދުލުވެރިގޮތުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އުފައްދާފައިވާ ޕާޓީއެކެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ހަމަހަމަކަމާއި، ޢަދުލު އިންޞާފު ދަމަހައްޓައި، ޙައްޤާއި މިނިވަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ، އިސްލާމް ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ސަރުކާރެއް ދިވެހި ދަޢުލަތުގައި ޤާއިމުކުރުމަށެވެ.

ޚަބަރު

February 20, 2018

ޝައިޚް ޢިމްރާން މިނިވަންކުރުމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ މިނިވަންކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. ޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ 12 އަހަރު ގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލާފައިވަނީ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ […]
November 15, 2017

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަޝްވަރާ މަޖިލިހުން އިޤްރާރްވެއްޖެ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއެކު ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިހުން އިޤްރާރްވެއްޖެއެވެ. މި ގޮތަށް އިޤްރާރްވެފައިވަނީ 10 ނޮވެމްބަރ […]
November 15, 2017

ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެވޭ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް ޝާއިޢުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

2 ޑިސެމްބަރ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދާއިރާ ރައީސުންގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.adhaalath.org.mv ގައި ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. އަދި މި […]
November 15, 2017

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާ އިންތިޚާބަށް އިޢުލާންކޮށްފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުން އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި، އިންތިޚާބަށް އިޢުލާންކޮށް، ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންނަނިވި ދާއިރާތަކުންނެވެ. • ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ • ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު […]
November 15, 2017

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިހުގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިހުގެ 6 މަޤާމެއް ހުސްވެފައިވާތީ މި މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މަޝްވަރާ މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވުނު މަޤާމްތަކަކީ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ދުސްތޫރުގެ 17.2 ވަނަ […]
November 15, 2017

ޤުރްއާން އަދި ލީޑަރޝިޕް އާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން

ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޤުރުއާނާއި ލީޑަރޝިޕާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވާފިއެވެ. 21 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 އިން އެ ދުވަހު ހަވީރު 5:45 އާއި ހަމަ އަށް ކުރިޔަށް […]

ނޫސް ބަޔާން

July 21, 2017

ނޫސް ބަޔާން: ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލުން!

ނަންބަރު: AP/PR/2017/17 ނޫސް ބަޔާން ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޒާހިރު ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލުން! ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ޙުއްޖަތެއްނެތި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބް ރައީސް […]
July 18, 2017

PRESS RELEASE: Joint Coalition Statement Opposition Parties Condemn Unlawful Arrest of MP Faris Maumoon

Reference: AP/PR/2017/16 PRESS RELEASE Joint Coalition Statement Opposition Parties Condemn Unlawful Arrest of MP Faris Maumoon Malé, Maldives – 18 July 2017 – The joint opposition […]
July 18, 2017

PRESS RELEASE: Joint Coalition Statement President Yameen Steps Up Intimidation of Opposition Leaders

ނަންބަރު: AP/PR/2017/15 PRESS RELEASE Joint Coalition Statement President Yameen Steps Up Intimidation of Opposition Leaders Malé, Maldives – 18 July 2017 – President Yameen has instigated […]
July 5, 2017

ނޫސް ބަޔާން: ދިވެހި ސަރުކާރުން ޤަތަރުގެ ދައުލަތާ ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން.

ނަންބަރު: AP/PR/2017/09 ނޫސް ބަޔާން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޤަތަރުގެ ދައުލަތާ ގުޅުން ކަނޑާލި މައްސަލަ ކުށްވެރިކުރުން. ދިވެހި ސަރުކާރުން، ދިވެހި މުސްލިމު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ޤަތަރުގެ ދައުލަތާއި ދެމެދު ޤާއިމްވެފައިވާ ޚާރިޖީ ގުޅުން ކަނޑާލުމަކީ ޢަދާލަތު […]